Algemene Voorwaarden

geldend voor de diensten en werkzaamheden die

Octrooibureau Ferguson B.V.,

hieronder verder 'Octrooibureau Ferguson' te noemen, als Opdrachtnemer verleent

 

 

1.       De verhouding tussen Opdrachtgever en Octrooibureau Ferguson wordt ten volle beheerst door het Nederlandse recht.

 

2.       De toepasselijkheid van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden of bedingen, van welke aard ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3.       Octrooibureau Ferguson zal steeds gelden als de Opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

 

4.       Octrooibureau Ferguson is gehouden tot het betrachten van de zorg van een redelijk bekwame opdrachtnemer. Hij staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

 

5.       Bij uitvoering van een opdracht mag Octrooibureau Ferguson mede ťťn of meer personen betrekken, die niet direct als vennoot of werknemer aan Octrooibureau Ferguson zijn verbonden. Bij inschakeling van zulk een persoon kan diens tekortschieten aan Octrooibureau Ferguson alleen worden toegerekend, indien Opdrachtgever aantoont dat de keuze van de persoon door Octrooibureau Ferguson duidelijk onzorgvuldig is geweest. De kosten voor deze door Octrooibureau Ferguson ingeschakelde persoon zullen voor rekening van de Opdrachtgever zijn.

 

6.       Indien Opdrachtgever in gebreke is, heeft Octrooibureau Ferguson het recht haar werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te staken, zonder daarmee op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient er goede nota van te nemen dat het staken der werkzaamheden van Octrooibureau Ferguson kan of zal leiden tot het vervallen van octrooirechten waarvoor uitsluitende de Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk is. 

 

7.       Voor zover niet anders overeengekomen, heeft Octrooibureau Ferguson recht op een honorarium dat op basis van het ten tijde van de uitvoering van de opdracht bij Octrooibureau Ferguson geldende uurtarief wordt vastgesteld, alsmede op een vergoeding voor in verband met de opdracht door Octrooibureau Ferguson betaalde verschotten en gemaakte kosten als telefoon-, fax-, port- en kopieerkosten, een en ander te vermeerderen met de verschuldigde BTW.  In geval van een spoedopdracht, is een verhoging van het normaal geldende tarief van toepassing. In geval van meerdere Opdrachtgevers is ieder hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeen aan Octrooibureau Ferguson verschuldigd is. Indien op verzoek van Opdrachtgever facturen voor verrichte werkzaamheden door Octrooibureau Ferguson worden gesteld op naam van een ander dan Opdrachtgever, blijft Opdrachtgever naast de geadresseerde van de factuur hoofdelijk aansprakelijk.

 

8.       Indien de opdrachtgever een derde partij vertegenwoordigt, wordt de opdrachtgever geacht zich terdege te hebben vergewist van de kredietwaardigheid en solvabiliteit van die derde partij. De opdrachtgever aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor alle door hem namens de door hem vertegenwoordigde derde partij gegeven opdrachten en is gehouden tot betaling van al hetgeen aan Octrooibureau Ferguson verschuldigd is, onafhankelijk van de vraag of de door hem vertegenwoordigde derde partij aan zijn financiŽle verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever heeft voldaan, of kan, respectievelijk, zal voldoen. 

 

9.       Octrooibureau Ferguson is gerechtigd betaling van voorschotten te verlangen en/of een tussentijdse declaratie te zenden.

 

10.    Iedere declaratie dient uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de declaratiedatum te worden voldaan door bijschrijving van het in de declaratie vermelde eindbedrag op de in de declaratie vermelde rekening. Een declaratie geldt als akkoord bevonden, indien daartegen niet binnen 14 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd bezwaar is gemaakt.

 

11.    Hetgeen aan Octrooibureau Ferguson verschuldigd is, dient in Euroīs te worden voldaan.

 

12.    Verrekening met een tegenvordering is niet toegestaan, behoudens voor zover het een tegenvordering betreft die in rechte onherroepelijk is vastgesteld of uitdrukkelijk door Octrooibureau Ferguson schriftelijk is erkend.

 

13.    Bij niet-tijdige betaling van hetgeen Opdrachtgever aan Octrooibureau Ferguson  verschuldigd is, is Opdrachtgever over hetgeen onvoldaan is aan Octrooibureau Ferguson een vertragingsrente verschuldigd van 1.5 procent voor iedere maand of gedeelte van een maand dat betaling uitblijft. Bij niet-tijdige betaling is Octrooibureau Ferguson - zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist - naar haar keuze bovendien bevoegd tot het met onmiddellijke ingang opschorten van de uitvoering of het ontbinden van alle met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, onverminderd haar overige rechten jegens Opdrachtgever. Het in de vorige zin bepaalde geldt eveneens in geval dat het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, hij om surseance van betaling verzoekt of besluit tot het grotendeels stilleggen of liquideren van zijn bedrijf of onderneming.

 

14.    Octrooibureau Ferguson heeft recht op vergoeding van alle kosten, gerechtelijke zowel als buiten-gerechtelijke, die voor haar ontstaan als gevolg van tekortschieten door Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Octrooibureau Ferguson.

 

15.    Opdrachtgever heeft met betrekking tot schade als gevolg van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen, waarvoor Octrooibureau Ferguson rechtens jegens Opdrachtgever aansprakelijk is te houden, recht op een vergoeding:

 

a.       indien Octrooibureau Ferguson voor die schade dekking onder een verzekering geniet, in totaal maximaal tot het bedrag dat overeen komt met de uitkering uit de verzekering plus het eigen risico van Octrooibureau Ferguson onder de verzekering;

 

b.       indien Octrooibureau Ferguson, anders dan wegens overschrijding van de verzekerde som, voor die schade geen dekking onder een verzekering geniet, in totaal maximaal tot een bedrag van EUR 75.000,-.

 

16.    Het recht op schadevergoeding vervalt, indien na ontdekking van schade, of een reŽle kans daarop, hiervan niet uiterlijk binnen ťťn maand na de ontdekking schriftelijk aan Octrooibureau Ferguson melding is gemaakt en in ieder geval zodra twaalf maanden zijn verstreken sedert de gebeurtenis (het handelen of nalaten aan de zijde van Octrooibureau Ferguson waaruit de schade is voortvloeit en waarvoor Octrooibureau Ferguson aansprakelijk is te houden.

 

17.    Het bepaalde in artikel 15 en 16 geldt eveneens, indien Opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen vordering.

 

18.    Indien een derde van Octrooibureau Ferguson vergoeding van schade vordert die hij heeft geleden in verband met de uitvoering door Octrooibureau Ferguson van een opdracht van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Octrooibureau Ferguson tegen die vordering en bijkomende kosten vrijwaren voor zover Octrooibureau Ferguson aan de derde meer schade dient te vergoeden dan hij zou moeten vergoeden, indien Opdrachtgever zelf van Octrooibureau Ferguson een vergoeding voor de schade zou vorderen.

 

19.    Octrooibureau Ferguson staat niet in voor de juiste, volledige en veilige overbrenging van de inhoud van een verzonden brief, fax of e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan en is niet aansprakelijk voor virussen of andere data beÔnvloedende actoren verbonden aan dit bericht en/of bijlagen indien van toepassing. Octrooibureau Ferguson gaat ervan uit dat Opdrachtgever een optimaal geactualiseerd anti-virusprogramma gebruikt.

 

20.    Octrooibureau Ferguson staat niet in voor de juistheid of volledigheid van door de Opdrachtgever aan haar verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Indien de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt, kan Octrooibureau Ferguson -ook als er sprake is van goede trouw- ertoe overgaan de overeenkomst met de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beŽindigen.

 

21.    De Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

 

22.    Op bovenstaande bepalingen kunnen zich ook die personen beroepen, die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van opdrachten door Octrooibureau Ferguson.

 

23.    De rechter in het Arrondissement Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Opdrachtgever en Octrooibureau Ferguson, met dien verstande dat Octrooibureau Ferguson bevoegd blijft Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor de rechter die zonder deze forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen Opdrachtgever en Octrooibureau Ferguson kennis te nemen.